• Hintatarjouksesi on tyhjä

GDPR

Lain nro. 18/2018 Kokoelma henkilötietojen suojasta ja tiettyjen lakien muuttamisesta sekä yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun EP:n ja R-asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, kumoamalla Direktiivi 95/46 / EY (Yleinen tietosuoja-asetus) Henkilötietojen suoja rekisterinpitäjässä Kaikki henkilötiedot käsitellään 25.5.2018 alkaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. 27 päivänä huhtikuuta 2016 yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta, jolla kumotaan direktiivi 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus - jäljempänä "asetus").

 

 

Operaattorin tiedot

 

Kuljettajan tunnistetiedot:

 

 

 

Yrityksen nimi: ADRIATIK STONE a.s.

Kotipaikka: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

ID: 46 915 460

Numero: 2023660166

ALV-numero: SK2023660166

Rekisteröity: Nitran käräjäoikeuden kaupparekisteri

Osasto: Sa

Liitteen nro: 10462 / N

jonka puolesta hän toimii: Feriz Mazreku

 

 

Mikä on tietosuojakäytäntö?

 

Henkilötietosi tallennetaan turvallisesti ADRIATIK STONE a.s:n turvallisuuspolitiikan mukaisesti. käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen tarvittavan ajan. Vain operaattorilla on pääsy henkilötietoihisi; henkilöt, jotka rekisterinpitäjä on valtuuttanut käsittelemään henkilötietoja; nimetyt välittäjät, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden perusteella, rekisterinpitäjän puolesta ja rekisterinpitäjän turvallisuuspolitiikan mukaisesti sekä tahot, joille rekisterinpitäjä on lain mukaan velvollinen luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietosi varmuuskopioidaan operaattorin säilytyssääntöjen mukaisesti. Jos henkilötietosi varmuuskopioidaan varmuuskopiotietovarastoihin, nämä tiedot poistetaan yksittäisten varmuuskopiointisääntöjen mukaisesti. Varmuuskopiointitietovarastoihin tallennettuja tietoja käytetään tietoturvahäiriöiden, erityisesti tietoturvaloukkausten, navigointiin.

 

 

 

Mitkä ovat oikeutesi rekisteröidynä?

 

Oikeus pyytää pääsyä rekisterinpitäjää koskeviin henkilötietoihin:

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja oikeus saada pääsy näihin henkilötietoihin ja seuraaviin tietoihin:

 

käsittelytarkoituksiin;

asianomaisten henkilötietojen luokat;

vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötiedot on toimitettu tai toimitetaan, erityisesti kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä olevat vastaanottajat;

mikäli mahdollista, henkilötietojen odotettu säilytysaika tai, jos tämä ei ole mahdollista, sen määrittämisperusteet;

oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevia henkilötietoja tai rajoittamaan niiden käsittelyä tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä;

oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;

jos henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä, kaikki saatavilla olevat tiedot niiden lähteestä;

automatisoidun päätöksenteon olemassaolo, mukaan lukien 22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu profilointi. Asetuksen 1 ja 4 pykälät ja näissä tapauksissa vähintään merkitykselliset tiedot käytetystä menettelystä sekä käsittelyn merkityksestä ja odotetuista seurauksista rekisteröidylle.

 

 

Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, rekisteröidyllä on oikeus saada tiedon siirtoa koskevista riittävistä takeista asetuksen 46 artiklan mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjä toimittaa kopion käsiteltävistä henkilötiedoista. Toimija voi periä hallinnollisia kustannuksia vastaavan kohtuullisen maksun asianomaisen pyytämistä lisäkopioista. Jos asianomainen on jättänyt pyynnön sähköisesti, tiedot on annettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, jollei asianomainen ole pyytänyt muuta tapaa. Oikeus saada kopio ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin."

 

 

 

Oikeus henkilötietojen korjaamiseen:

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä oikaisemaan häntä koskevat virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on käsittelyn tarkoitusten osalta oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja, mukaan lukien täydentävä ilmoitus.

 

 

 

Poistooikeus (oikeus "unohtaa"):

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada rekisterinpitäjää koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjä on velvollinen poistamaan henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista syistä täyttyy:

 

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on hankittu tai muuten käsitelty;

rekisteröidyn on peruutettava suostumus, jonka perusteella käsittely suoritetaan, 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 1 kirjain a) tai 9 artiklan 1 kohta 2 kirjainta (a) määräykset ja, ellei käsittelylle ole muuta laillista perustetta;

rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti. asetuksen 1 mukaisesti, eivätkä ne ole suurempia kuin mitään laillisia syitä käsittelyyneli asianomainen henkilö vastustaa 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käsittelyä. 2 Säännöt;

henkilötietoja on käsitelty laittomasti;

henkilötiedot on poistettava unionin oikeuden tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, jota rekisterinpitäjä koskee;

henkilötietoja on kerätty 8 artiklan 1 kohdan mukaisen tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä. asetuksen 1 kohta.

Poisto-oikeus ei ole voimassa, jos käsittely on tarpeen:

 

käyttää sanan- ja tiedonvapausoikeutta;

täyttääkseen oikeudellisen velvoitteen, joka edellyttää unionin oikeuden tai sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista käsittelyä, jonka alainen rekisterinpitäjä on, tai suorittaakseen yleisen edun mukaisen tehtävän tai käyttämällä rekisterinpitäjälle siirrettyä julkista valtaa;

yleisen edun perusteella kansanterveyden alalla 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 2 kirjainta h ja i alakohta sekä 9 artiklan 2 kohta. asetuksen 3 kohta;

yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin 89 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 1 §:n mukaan, jos edellä tarkoitettu laki on omiaan tekemään tällaisen käsittelyn tavoitteiden saavuttamisen mahdottomaksi tai vakavasti vaikeaksi, tai

todistaa, puolustaa tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia.

 

 

Oikeus rajoittaa käsittelyä:

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä rajoittamaan käsittelyä jossakin seuraavista tapauksissa:

 

rekisteröity kyseenalaistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden sinä aikana, jolloin rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen oikeellisuuden;

käsittely on laitonta ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelytarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaatimusten todistamiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

asianomainen henkilö vastusti käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 1 artiklan mukaisesti, kunnes varmistetaan, että toiminnanharjoittajan oikeutetut syyt ovat suuremmat kuin asianomaisen oikeutetut syyt.

 

 

Jos edellä mainitun mukaista käsittelyä rajoitetaan, tällaisia ​​henkilötietoja saa säilyttämistä lukuun ottamatta käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella tai oikeudellisten vaatimusten nostamiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka muun luonnollisen tai muun henkilön oikeuksien suojelemiseksi. oikeushenkilö tai ylivoimaisen yleisen edun tai jäsenvaltion vuoksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava siitä asianomaiselle, joka on saavuttanut käsittelyrajoituksen edellä mainitun mukaisesti, ennen kuin käsittelyrajoitus puretaan.

 

 

 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen:

 

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on toimitettu, estää sen, jos: a) käsittely perustuu 6 artiklan 2 kohdan mukaiseen suostumukseen; 1 kirjain a) tai 9 artiklan 1 kohta 2 kirjainta a) asetuksen tai 6 artiklan 1 kohdan mukaisessa sopimuksessa 1 kirjain ja b) jos käsittely suoritetaan automaattisesti.

 

Käyttäessään oikeuttaan tietojen siirrettävyyteen rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietoja suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista.

 

Oikeus tietojen siirrettävyyteen ei saa vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

 

 

 

Oikeus vastustaa käsittelyä, mukaan lukien vastustavat profilointia (jos olemassa):

 

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti hänen erityiseen tilanteeseensa liittyvistä syistä. 1 kirjain asetuksen e tai f alakohta, mukaan lukien näihin säännöksiin perustuvan profiloinnin vastalauseet. Rekisterinpitäjä ei saa käsitellä henkilötietoja enempää, ellei se osoita käsittelylle tarpeellisia oikeutettuja syitä, jotka painavat rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai syitä oikeudellisten vaatimusten todistamiseen, esittämiseen tai puolustamiseen. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointi siltä osin kuin ne liittyvät tällaista suoramarkkinointia. Jos rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, henkilötietoja ei saa enää käsitellä tällaisiin tarkoituksiin.

 

 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

 

Rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeudellisia muutoksenhakukeinoja, jokaisella, jota asia koskee, on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomuksensa jäsenvaltiossa, jos hän katsoo että henkilötietojen käsittely: mikä on tämän asetuksen vastaista. Valvontaviranomaisen, jolle valitus on tehty, on ilmoitettava valittajalle valituksen edistymisestä ja tuloksesta, mukaan lukien mahdollisuus 78 artiklan mukaiseen oikeussuojakeinään.jolle rekisteröity osoittaa valituksensa perustelluissa tapauksissa, tarkoittaa Slovakian tasavallan henkilötietojen suojatoimistoa.

 

 

 

Oikeus peruuttaa käsittelyn suostumus:

 

Jos henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta on rekisteröidyn suostumus, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen rekisteröidyn suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuutta. tai hänen vetäytymisensä. Asianomainen voi käyttää oikeutta peruuttaa suostumus milloin tahansa, jopa ennen sen määräajan päättymistä, jolle suostumus on annettu, seuraavilla tavoilla:

 

sähköpostitse osoitteeseen osobneudaje@aderiatikstone.com (kirjoita aiheriville teksti "GDPR - suostumuksen peruuttaminen")

lähettämällä kirjallinen pyyntö operaattorin kotipaikan osoitteeseen Komárňanská cesta3, 940 02 Nové Zámky (merkitse kirjekuoreen teksti "GDPR - suostumuksen peruuttaminen").

 

 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta? Mitkä ovat henkilötietojen vastaanottajien luokat? Mikä on käsiteltyjen henkilötietojen säilytysaika? Siirtääkö rekisterinpitäjä henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon? Kaikki tiedot löytyvät taulukosta. Liite, jonka otsikkona on Kirjaa toimijan käsittelytoimista

 

 

 

Käyttääkö operaattori henkilötietojasi automatisoituun yksittäisen päätöksentekoon?

 

Palveluntarjoaja ei käytä henkilötietojasi automatisoituun päätöksentekoon, eikä operaattori käytä profilointia työntekijöiden suhteen.

 

 

 

Mitkä ovat operaattorin oikeutetut edut?

 

Toiminnanharjoittaja on velvollinen kehittämään ns suhteellisuustesti (vertailutesti), jos hän haluaa käyttää oikeusperustana niin sanottua henkilötietojen käsittelyä. oikeutettu etu.

 

Toiminnanharjoittajan oikeutetut edut ovat art. 6 par. 1 kirjain f) Säännöt:

 

Asiakasrekisterit

Toimittajarekisteri

Työntekijärekisterit

Verkko- ja tietoturva

työntekijöiden kameratallennus § 13 par. 4 ZP

kameran tallennus

Ennen asianomaisten henkilötietojen käsittelyä operaattori suoritti ns suhteellisuustesti (vertailutesti) kunkin edellä mainitun oikeutetun edun osalta, jossa se arvioi sen laillisuutta, tarpeellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta, oikeasuhteisuutta sekä asianomaisten henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suojaamista koskevien riittävien takeiden soveltamista.

 

 

 

Entä jos henkilötietojen käsittely on lakisääteinen tai sopimusvelvoite?

 

Jos henkilötietojen toimittaminen on lakisääteinen / sopimusvelvoite, olet asianomaisena velvollinen toimittamaan nämä henkilötiedot. Sopimuksen tekemiseen tarvittavien henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi johtaa sopimussuhteen syntymättä jättämiseen.

 

 

 

Kuinka voin vastustaa henkilötietojesi käsittelyä?

 

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, sinulla on oikeus tehdä valitus tai pyyntö kirjallisesti operaattorin ADRIATIK STONE as osoitteeseen, Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, tai sähköpostitse. : osobneudaje@adriatikstone.com. Henkilötietojen suojaamiseen liittyvien valitusten/pyyntöjen käsittelystä vastaava henkilö on nimetty valtuutetuksi henkilöksi sähköpostilla osobneudaje@adriatikstone.com.